استاژ مربیان استان کرمان برگزار شد
پنجشنبه ، 31 فروردین 1396

استاژ مربیان استان کرمان با حضور پرشور کاراته کا های سبک گوجوکای JKF/ کن بوکان با حضور ریاست محترم سبک کیوشی تیمورنژاد در شهر کرمان برگزار گردید.Developed By FaaarshaD