استاژ فنی استان تهران برگزار شد
یکشنبه ، 17 اردیبهشت 1396

استاژ فنی استان تهران با حضور ریاست محترم کیوشی تیمورنژاد سبک گوجوکای JKF/ کن بوکان مورخ پانزدهم اردیبهشت ماه در شهر قدس برگزار شدDeveloped By FaaarshaD