سمینار فنی شهر قدس با حضور ریاست محترم سبک برگزار شد
شنبه ، 11 اسفند 1397

سمینارفنی گوجوکایJKF در استان تهران - شهرقدس روز جمعه 97/12/10 باحضور ریاست محترم سبک هانشی تیمورنژاد و شیهان محمود منصوری مسئول محترم سبک در استان تهران برگزار گردیدDeveloped By FaaarshaD