استاژ فنی شهرستان نکا با حضور کیوشی تیمورنژاد برگزار شد
پنجشنبه ، 31 مرداد 1398

استاژ فنی شهرستان نکا در استان مازندران مورخ سی و یکم مرداد ماه سال جاری با حضور کیوشی تیمورنژاد برگزار شدDeveloped By FaaarshaD